UBEZPIECZENIA DLA INŻYNIERÓW > Blog > OC działalności > Pożar na budowie a OC wykonawcy robót

Pożar na budowie a OC wykonawcy robót

Przepisy w sprawie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Prace budowlane niosą za sobą wiele ryzyk, w tym ryzyko wystąpienia pożaru. Aby minimalizować to zagrożenie, w polskim prawie wprowadzono szczegółowe przepisy regulujące prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Jednym z kluczowych aktów prawnych jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie to określa zasady prowadzenia prac takich jak spawanie, cięcie metali, używanie materiałów łatwopalnych oraz inne czynności mogące stanowić zagrożenie pożarowe. Przepisy wymagają m.in.:

 1. Wyznaczenia odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie budowy.
 2. Przeprowadzenia odpowiednich szkoleń dla pracowników dotyczących zagrożeń pożarowych i sposobów postępowania w sytuacji awaryjnej.
 3. Zapewnienia odpowiednich środków gaśniczych w pobliżu miejsc prowadzenia prac niebezpiecznych.
 4. Regularnych kontroli miejsc prowadzenia prac w celu eliminacji potencjalnych źródeł zapłonu.

Niedopełnienie tych obowiązków może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku pożaru.

Odpowiedzialność cywilna wykonawcy w przypadku niezachowania przepisów

Jeśli wykonawca robót nie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, będzie ponosić odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody wynikłe z jego zaniedbań. W praktyce oznacza to, że jeśli pożar na budowie zostanie wywołany przez nieprzestrzeganie przepisów, wykonawca będzie zobowiązany do:

 • naprawienia szkód materialnych, w tym zniszczonego mienia oraz kosztów przywrócenia budowy do stanu sprzed pożaru,
 • pokrycia kosztów leczenia poszkodowanych osób oraz odszkodowań za doznane obrażenia,
 • wypłaty zadośćuczynienia w przypadku uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, śmierci

Odpowiedzialność cywilna wykonawcy – przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody

W poście OC wykonawcy robót budowlanych – niezależnie od winy wskazywaliśmy sytuacje odpowiedzialności cywilnej wykonawcy niezależnie od zaniedbań w przestrzeganiu przepisów. Jeżeli wykonawca robót jest przedsiębiorstwem wprawianym w ruch za pomocą sił przyrody, to będzie ponosił odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone powstaniem pożaru pozostającym w związku przyczynowym z jego robotami. Próba wykazania, że roboty były prowadzone zgodnie z przepisami niestety będzie skazana na niepowodzenie. 

Przykład z sali sądowej 

W sprawie  V ACa 537/16 Sąd Apelacyjny w Gdańsku rozpatrywał apelację sprawcy pożaru  przedsiębiorcę A.T – podwykonawcę robót budowlanych od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu. W I instacji Sąd przesądził  odpowiedzialność przedsiębiorcy za powstałą szkodę.  Szkoda powstała w wyniku pożaru kopuły kościoła  – W dniu (…) trwały ostatnie prace remontowe. Pracownicy A. T. (podwykonawcy) zgrzewali arkusze papy na poziomej części dachu, u podnóża kopuły. Do zgrzewania papy używali palnika gazowego. W trakcie zgrzewania, w pobliżu zwieńczenia południowo – zachodniej nawy, doszło do przedostania się ognia z palnika przez otwory wentylacyjne izolacji. W pobliżu otworu zapaliła się folia izolacyjna i deska, a następnie drewniana konstrukcja, co doprowadziło do powstania pożaru. Pożar rozprzestrzeniał się pionowo w kierunku kopuły. Została wezwana straż pożarna. Pracownicy podwykonawcy byli przeszkoleni i uprzedzeni o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. A. T. codziennie udzielał wskazówek, jak mają pracować. W dniu zdarzenia polecił, aby używali palnika, zarówno gazowego, jak i elektrycznego. Palnika gazowego używał L. K.. W miejscu wykonywania prac, ani w pomieszczeniu gdzie pracownicy przebierali się nie było zgrzewarki elektrycznej. Podczas gaszenia pożaru wnętrze kościoła zostało zalane wodą, co doprowadziło do zniszczeń . Sąd Apelacyjny potwierdził odpowiedzialnośc przedsiębiorcy A.T za powstałą szkode wskazując na zaniedania – „na terenie  przedmiotowego zadania obowiązywał Plan (…) i Ochrony (…),z zapisów którego wynikało, iż zabronione jest używanie otwartego ognia w odległości 1 metra od kopuły kościoła. Wbrew odmiennym zarzutom skarżącego podkreślić należy, iż Plan (…) i Ochrony (…) był sporządzony z tym, że w dniu kontroli (…) nie było go na terenie budowy. Ponadto stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie pracownicy interwenienta ubocznego używali zgrzewarki gazowej, posługiwali się otwartym ogniem tuż przy samej kopule kościoła, dlatego w ocenie Sądu Apelacyjnego nie było żadnych wątpliwości co do tego, że ogień został zaprószony z przyczyn przez nich zawinionych. W związku z tym nie można tutaj mówić, iż nie ma po ich stronie zawinienia za powstałą szkodę. Mając zatem na uwadze wyniki postępowania dowodowego stwierdzić należy, iż Sąd I instancji prawidłowo uznał, iż osobą odpowiedzialną za powstałą wskutek pożaru szkodę jest A. T., z uwagi na to, iż została ona wyrządzona poprzez zawinione działania jego pracowników (art. 430 kc).  Orzeczenia Sąd Apelacyjny Gdańsk

Ubezpieczenie OC wykonawcy robót 

Pożar na budowie, to nie tylko katastrofa dla samej inwestycji, ale również ogromne ryzyko finansowe i prawne dla wykonawcy robót. Oprócz przestrzegania przepisów, zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych, istotne jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia OC, które zapewni ochronę odpowiedzialności cywilnej wykonawcy w przypadku wystąpienia szkód związanych z pożarem. 

Jeżeli:

 • zastanawiasz się, jak będzie odpowiadać Twoja firma za wyrządzone szkody
 • obawiasz się odpowiedzialności na zasadzie ryzyka
 • nie jesteś pewny zakresu ubezpieczenia OC swojej firmy
 • zamawiający wymaga od Twojej firmy ubezpieczenia OC
 • Twoja firma nie ma ubezpieczenia OC

prosimy o zostawienie swoich danych na adres mtp@ubezpieczeniadlainzynierow.pl. Jeżeli zależy Ci od razu na ofercie ubezpieczenia OC wykonawcy robót – podaj dane przez naszą stronę https://ubezpieczeniadlainzynierow.pl/wykonawstwo/ .

Podziel się tym postem:
Zobacz także