POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

WWW.UBEZPIECZENIADLAINZYNIEROW.PL

Kiedy kontaktujesz się z nami, korzystasz z Serwisu lub oferowanych przez nas Usług Elektronicznych, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe.

Szanujemy Twoją prywatność i staramy się w takich przypadkach stosować najlepsze praktyki w obszarze przetwarzania Twoich Danych Osobowych - szczególnie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies wyjaśnia kim jesteśmy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, z jakich plików cookies korzystamy, jakie są Twoje prawa w tym względzie i jak możesz się z nami w razie potrzeby skontaktować.

Aktualna wersja Polityki Prywatności i Cookies będzie dostępna pod następującym linkiem: https://ubezpieczeniadlainzynierow.pl/informacje-prawne/.

I. Słowniczek – podstawowe pojęcia.

Dane Osobowe – wszystkie odnoszące się do Ciebie informacje, które przetwarzamy. Na przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, itp.

LABRISK – LABRISK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 81-367 Gdynia, Obrońców Wybrzeża 8/56, REGON: 525110038, NIP: 5862391863, Kapitał zakładowy: 20.000 zł, Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0001028798, kontakt@labrisk.pl

Przetwarzanie – wszelkie czynności wykonywane na Danych Osobowych. Na przykład: gromadzenie, przechowywanie, aktualizacja, usuwanie danych.

RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym przedstawienia oferty ubezpieczeniowej, jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (dalej: ERGO Hestia). W tym zakresie jako LABRISK działamy jako podmiot przetwarzający, a to oznacza, że przetwarzanie Danych Osobowych jest dokonywane na polecenie i zgodnie z instrukcjami ERGO Hestia.

Więcej informacji nt. przetwarzania Danych Osobowych przez ERGO Hestia SA znajdziesz na stronie: https://www.ergohestia.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo/.

W zakresie opisanym w dalszej części Polityki Prywatności i Cookies administratorem Twoich danych osobowych jest LABRISK.

W sprawach dot. Twoich Danych Osobowych możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@labrisk.pl.

III. Dane Osobowe (cel, okres, podstawa)

1. WIZYTY W SERWISIE

Kiedy odwiedzasz Serwis, możemy używać plików cookie i innych pokrewnych rozwiązań technologicznych, co pozwala na utrzymanie prawidłowego działania Serwisu, jak również na analizowanie informacji na temat Twojej aktywności w Serwisie. Przetwarzamy te dane, by podnieść jakość oferowanych przez nas usług i usprawnić funkcjonowanie Serwisu. Może się zdarzyć również tak, że pliki cookie (lub podobne) pomagają nam także dostosować treści dostępne za pośrednictwem Serwisu do Twoich potrzeb. Możemy korzystać z niektórych plików cookie w celu marketingu, zarówno w obrębie Serwisu, jak i w obrębie stron internetowych naszych partnerów biznesowych.

Podstawą prawną dla korzystania z cookies i podobnych technologii jest co do zasady Twoja zgoda.

Podstawą przetwarzania danych zebranych z wykorzystaniem technologii cookies jest natomiast uzasadniony interes nasz lub tzw. „strony trzeciej” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – m.in. potrzeba zapewnienia najwyższej jakości prezentowanych treści, a niekiedy również marketing produktów i usług naszych lub naszych partnerów. W zakresie w jakim również nasi partnerzy mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane Osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody maksymalnie do momentu jej odwołania. Dane Osobowe przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu mogą być przechowywane, dopóki nie wyrazisz sprzeciwu wobec ich przetwarzania, z wyjątkiem sytuacji, gdzie pomimo Twojego sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy korzystanie z plików cookie i podobnych jest niezbędne dla poprawnego działania Serwisu (dostarczenia Ci usługi świadczonej drogą elektroniczną), kiedy to bazujemy na przepisach prawa oraz odpowiednio na niezbędności przetwarzania do wykonania Umowy o Świadczenie Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Twoje Dane Osobowe przetwarzane są wówczas przez okres niezbędny do realizacji tych celów.

Informacje o odbiorcach Twoich Danych Osobowych, w tym o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), zostały szczegółowo opisane w punkcie IV poniżej.

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V poniżej.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE

Twoje Dane Osobowe zebrane podczas Twojej aktywności w Serwisie, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a. realizacja zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym przede wszystkim zapewnienie Ci możliwości zapoznania się z materiałami, które udostępniamy w ramach naszego Serwisu w oparciu o treść Regulaminu.
– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz podczas korzystania z funkcjonalności Serwisu.
Pamiętaj, że jeśli funkcjonalność Serwisu służy zawarciu lub wykonaniu umowy ubezpieczenia, Administratorem Danych Osobowych jest co do zasady ERGO Hestia, i tym zakresie jako LABRISK działamy jako podmiot przetwarzający,

b. działania marketingowe Administratora lub partnerów ( w tym tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy np. przy ofertach dla Ciebie).
– podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora lub partnerów);

c. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne ze względu na właściwość świadczonych przez nas usług drogą elektroniczną, a tym samym konieczne aby korzystać z Serwisu. Bez podania wspominanych Danych Osobowych nie bylibyśmy w stanie świadczyć Ci usług, a Ty nie mógłbyś z nich korzystać.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Twoich Danych Osobowych, w tym o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), zostały szczegółowo opisane w punkcie IV poniżej.

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V poniżej.

3. KONTAKT Z NAMI

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w celu kontaktu z nami i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a. komunikacja z Tobą i udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość – podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

b. w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
Pamiętaj, że jeśli kontaktujesz się z nami w celu zawarcia lub wykonania umowy ubezpieczenia, Administratorem Danych Osobowych jest co do zasady ERGO Hestia, i tym zakresie jako LABRISK działamy jako podmiot przetwarzający, a to oznacza, że przetwarzanie Danych Osobowych jest dokonywane na polecenie i zgodnie z instrukcjami ERGO Hestia.

c. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby się z nami skutecznie komunikować.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Twoich Danych Osobowych, w tym o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), zostały szczegółowo opisane w punkcie IV poniżej.

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V poniżej.

4. NEWSLETTER

Twoje Dane Osobowe podane w związku z zapisem na Newsletter, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

1. dostarczanie interesujących treści marketingowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub partnerów (tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy). Twoje dane osobowe na tej podstawie przetwarzamy w celach marketingowych Administratora lub partnerów (w tym spółek z naszej Grupy) – aby wysyłać do Ciebie np. mailem lub za pośrednictwem wiadomości sms, mms, push lub komunikatorów mających dla Ciebie analogiczne zastosowanie przypisanych bezpośrednio do Twojego numeru telefonu (np. Messenger, WhatsApp), atrakcyjne reklamy i oferty. Oczywiście możesz zrezygnować z newslettera;

2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby zapisać się na Newsletter.

Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu rezygnacji z newslettera, wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe, jeśli korzystanie z Newslettera wiązałoby się z dodatkowymi benefitami w postaci rabatów, kodów promocyjnych etc.), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Twoich Danych Osobowych, w tym o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), zostały szczegółowo opisane w punkcie IV poniżej.

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V poniżej.

IV. Dostęp do Danych Osobowych

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Użytkownik.

Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Użytkownika, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Serwisie.

W przetwarzaniu Danych Osobowych biorą udział w szczególności:

  • ERGO HESTIA, w tym w zakresie związanym z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia, oraz przedstawieniem oferty ubezpieczeniowej;
  • podmioty, które technicznie pomagają nam sprawnie prowadzić Serwis, w tym komunikację z naszymi Użytkownikami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych);
  • dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych;
  • firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

W ramach działalności analitycznej i marketingowej LABRISK może korzystać z rozwiązań dostarczanych przez podmioty trzecie. Wyjaśnienia dotyczące tych rozwiązań oraz dostawców zostały szczegółowo opisane w punkcie VI (w tabeli z listą cookies).

W ramach korzystania przez LABRISK z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot współpracujący z LABRISK utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych.

W każdym przypadku przekazania danych poza EOG, stosujemy wymagane zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule ochrony danych przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej. Dodatkowo w celu ochrony danych osobowych, zarówno podczas ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu, stosujemy ogólnie przyjęte standardy, spełniających wymogi RODO oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Użytkownik ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami (dane kontaktowe w pkt II Polityki).

Dla sprawnego realizowania Twoich praw, wszelkie żądania prosimy kierować na adres kontakt@labrisk.pl wpisując w tytule „Żądanie RODO”, a w treści precyzując, z którego prawa chcesz skorzystać. Instrukcje podane w zdaniu poprzedzającym stanowią jedynie zalecenie, a nie wymóg. Zwrócenie się z żądaniem w inny sposób nie prowadzi do utraty praw wymienionych poniżej.

W każdym czasie przysługuje Ci prawo do:

a. dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane lub ich kopii);

b. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);

c. przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczyłeś(-aś) Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

d. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec Twoich interesów). Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim – w takim wypadku Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155). Oczywiście, jeśli chcesz zgłosić uwagi na temat sposobu, w jaki działamy, zachęcamy Cię do uprzedniego kontaktu z nami;

g. Listę lokalnych organów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej oraz dane kontaktowe znajdziesz na stronie: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

VI. Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki danych, które zapisują się na Twoim urządzeniu w czasie, gdy odwiedzasz Serwis i np. przechowują informacje o Twoim korzystaniu z Serwisu. Używamy plików cookie i innych rozwiązań technologicznych, aby rozpoznawać Cię jako powracającego Użytkownika, by podnieść jakość naszej obsługi oraz by zbierać dane statystyczne, a także dla celów marketingowych. Przetwarzamy je także, by analizować popularność i efektywność naszych ofert.

Stosowana przez nas technologia plików cookie (lub o zbliżonej funkcjonalności) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Serwis.

Informacje zgromadzone w plikach cookie nie zawsze stanowią Dane Osobowe w rozumieniu RODO. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą (przypisanie pewnych zachowań konkretnej osobie, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy wysyłaniu zapytania przez formularz kontaktowy), a tym samym zostać uznane za Dane Osobowe.

Oczywiście możesz zmienić sposób korzystania z plików cookies, w tym całkowicie je zablokować bądź usunąć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą dedykowanej funkcjonalności dostępnej pod buttonem „ustawienia prywatności” widocznej cały czas podczas korzystania z Serwisu. Musisz jednak pamiętać, że tego typu operacje mogą uniemożliwić albo istotnie utrudnić prawidłowe działanie naszego Serwisu, chociażby poprzez znaczące spowolnienie jego funkcjonowania, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi.

Informację, która precyzyjnie wyjaśnia naszym Klientom z jakich konkretnie plików cookie korzystamy i do jakich celów, przekazujemy zawsze podczas pierwszej wizyty w naszym Serwisie. Informacje te możesz w każdej chwili wyświetlić także klikając w button „ustawienia prywatności” widoczny cały czas podczas korzystania z Serwisu.

W Serwisie korzystamy z dwóch rodzajów plików cookies: sesyjnych, które pozostają zapisane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym do momentu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

W zależności od przypadku możemy korzystać w szczególności z następujących typów plików cookie:

a. technicznych (niezbędnych) - konieczne dla poprawnego działania Serwisu i funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu; te pliki cookie nie są używane do śledzenia odwiedzających Serwis;

b. analitycznych/wydajnościowych - używane do analizy Twojego zachowania w ramach Serwisu, dla celów statystycznych i analitycznych; pomagają nam w osiąganiu naszych uzasadnionych celów dot. poprawy sposobu, w jaki funkcjonuje nasza strona;

c. marketingowych - używane do analizowania Twojego zachowania; dostarczają informacje pozwalające na Twoją identyfikację, w tym w celach marketingowych w ramach stron internetowych podmiotów trzecich.

Wykaz plików cookies stosowanych w ramach Serwisu:

Rodzaj

Opis

Czas wygaśnięcia

_GRECAPTCHA

Google reCAPTCHA ustawia niezbędny plik cookie (_GRECAPTCHA) podczas wykonywania w celu zapewnienia analizy ryzyka.

6 miesięcy

_ga

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics – co stanowi istotną aktualizację częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest dołączany do każdego żądania strony w witrynie i służy do obliczania danych odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryn.

Pliku „_ga" używają wszystkie witryny, które stosują Google Analytics (w tym usługi Google). Każdy plik „_ga” jest unikalny dla konkretnej usługi, więc nie można go użyć do śledzenia użytkownika lub przeglądarki w innych, niepowiązanych witrynach.

2 lata

_gid

Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony i służy do liczenia i śledzenia odsłon, bez identyfikowania poszczególnych użytkowników.

1 dzień

_gat_gtag_UA_43480043_1

Ten plik cookie jest częścią Google Analytics i służy do ograniczania żądań (wskaźnik żądań ograniczania przepustowości).

1 minuta

Zestaw plików cookies od Google służy nam do zbierania informacji i generowania raportów ze statystykami użytkowania naszego Serwisu bez identyfikowania poszczególnych użytkowników.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Google znajdziesz w polityce prywatności Google dostępnej tutaj.

Ostania aktualizacja Polityki Prywatności i Cookies: 12.04.2024