UBEZPIECZENIA DLA INŻYNIERÓW > Blog > OC działalności > PKD 71.12.Z – jakie ubezpieczenie będzie właściwe? 

PKD 71.12.Z – jakie ubezpieczenie będzie właściwe? 

Informacje wstępne 

Często słyszymy od naszych Klientów, że potrzebują polisy ubezpieczenia OC dla kodów PKD 71.12.Z albo 71.11.Z. Dodatkowo część Klientów uważa, że posiadanie polisy z powyższymi PKD oznaczać będzie ochronę w zakresie szkód wyrządzonych wykonywaniem czynności zawodowych np. projektowaniem, nadzorem inwestorskim. Niestety powyższa teza nie jest prawdziwa, przynajmniej nie w każdej sytuacji. Jeżeli w warunkach ubezpieczenia wyłączone są uchybienia w czynnościach zawodowych, to wpisanie w polisie kodu PKD 71.11.Z czy 71.12.Z nie będzie oznaczać, że ubezpieczony będzie miał ochronę na szkody wyrządzone błędami w projektowaniu, nadzorach inwestorskich, ocenie stanu technicznego itd. Dla ochrony ubezpieczeniowej istotne są czynności zawodowe przyjęte do ubezpieczenia oraz brak wyłączeń w OWU w tym zakresie. Kody PKD w polisach ubezpieczenia OC zawodowej mają najczęściej charakter administracyjny albo statystyczny. Mają one znaczenie w polisach ubezpieczenie OC działalności gospodarczej w zakresie działalności wykonawczej, produkcyjnej, usługowej. O różnicach pomiędzy ubezpieczeniem OC zawodowej, a ubezpieczeniem działalności gospodarczej pisaliśmy w artykule Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej, a ubezpieczenie OC działalności gospodarczej. 

Źródło: Unsplash.com 

Przykładowe wyłączenia w warunkach ubezpieczenia  

Poniżej przytaczamy wyłączenia z OWU OC trzech największych ubezpieczycieli :

PZU: Ubezpieczenie OC ogólnej, §4 ust. 1 pkt. 2

Umowy ubezpieczenia, do których zastosowanie mają OWU, nie obejmują̨ ochroną odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu (odpowiedzialność́ cywilna zawodowa) w szczególności zawodu architekta, inżyniera budownictwa,  

Warta: Ubezpieczenie przedsiębiorstw OC działalności, §6 ust. 1 pkt. 2 

Poza zakresem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z niniejszych OWU pozostaje odpowiedzialność cywilna związana z wykonywaniem czynności zawodowych (odpowiedzialność cywilna zawodowa), w szczególności: […] polegających na wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

Ergo Hestia: Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności, §8 ust. 1 pkt. 15 

Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność́ cywilna ubezpieczonego za szkody powstałe w wyniku uchybienia w czynnościach zawodowych z zakresu opracowywania bądź zatwierdzania dokumentacji projektowej, map, raportów, opinii bądź ekspertyz, sprawowania nadzorów, kierowania budową bądź koordynacją budowy i innymi usługami podmiotów zarządzających inwestycją budowlaną, w tym inwestora zastępczego, inżyniera kontraktu;  

Jakiego ubezpieczenia potrzebuję? 

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania czynności zawodowych: projektowania, oceny stanu technicznego, inspektora nadzoru inwestorskiego to powinien przeanalizować swoją sytuację i tak: 

  1. jeżeli przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu samodzielnych technicznych funkcji w budownictwie osobiście, to wystarczające będzie obowiązkowe i nadwyżkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa. Ubezpieczenie te jest właściwe dla przedsiębiorców, którzy wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych,  
  1. jeżeli przedsiębiorca korzysta z usług podwykonawców (projektowanie wielobranżowe, nadzory inwestorskie wielobranżowe), zatrudnia uprawnionych pracowników na umowę o pracę, wykonuje czynności wykraczające poza samodzielne techniczne funkcje w budownictwie, (np. czynności project managera, kierownika kontraktu, konsulting inżyniersko-techniczny), to właściwym ubezpieczeniem w powyższym zakresie będzie np. dobrowolne ubezpieczenie OC za szkody będące skutkiem uchybień w czynnościach zawodowych z zakresu projektowania oraz obsługi inżynierskiej procesu budowlanego Ergo Hestii. Na bazie tych Warunków Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone na skutek uchybienia w czynnościach zawodowych. 

Podsumowanie 

Jeżeli wybiorą Państwo polisę ubezpieczenia OC działalności gospodarczej (tzw. ubezpieczenie OC ogólnej), musicie Państwo mieć na uwadze, że wpisanie kodu PKD 71.12.Z albo 71.11.Z nie będzie oznaczać, że uzyskacie realną ochronę w zakresie szkód wyrządzonych uchybieniami w czynnościach zawodowych. W zakresie projektowania, wykonywania nadzorów inwestorskich właściwym ubezpieczeniem OC będzie ubezpieczenie OC zawodowej, gdzie zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w zakresie uchybień w czynnościach zawodowych.  

Jeżeli mają Państwo wątpliwości w zakresie posiadanej polisy, chcieliby zweryfikować zakres ubezpieczenia albo otrzymać ofertę ubezpieczenia OC, prosimy o kierowanie zapytań na: fk@ubezpieczeniadlainzynierow.pl, tel. 790 336 603

Filip Kisieliński

Podziel się tym postem:
Zobacz także