s-500-x mini

Nie wiesz jakiego ubezpieczenia wymagać od wykonawcy zadania? Pobierz poradnik!

Zastanawiasz się jakie ubezpieczenie OC wybrać albo czy posiadasz właściwą ochronę OC? Zapoznaj się z dostępnymi ubezpieczeniami

Ubezpieczenie Przedmiot ubezpieczenia
I Obowiązkowe  i nadwyżkowe ubezpieczenie OC  inżyniera budownictwa Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wynikłe z uchybień w związku z pełnieniem samodzielnych technicznych funkcji w budownictwie przez inżyniera budownictwa, w ramach posiadanych uprawnień oraz wykonywaniem czynności wymienionych w § 17 ust. 4 Umowy Generalnej. Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajduje się w Umowie Generalnej pomiędzy PIIB a Ergo Hestią

Suma gwarancyjna wynosi 50.000 Euro na każde zdarzenie. Istnieje możliwość podwyższenia sumy gwarancyjnej  podając dane na podstronie INŻYNIER BUDOWNICTWA

Zgodnie z § 17 ust. 6 dla ochrony ubezpieczeniowej nie będzie miał znaczenia fakt, że Ubezpieczony wykonuje samodzielne techniczne funkcje w budownictwie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zaświadczenie o takiej treści można uzyskać podając dane na podstronie ZAŚWIADCZENIA

II Ubezpieczenie OC firm inżynierskiej obsługi procesu budowlanego

 

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla spółek oraz dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą przyjmujących zlecenia na projekty/nadzory wielobranżowe, doradztwo techniczne, konsulting inżyniersko-techniczny, zatrudniających osoby z uprawnieniami budowlanymi.  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone przez podwykonawców, za których odpowiedzialność ponosi ubezpieczony. W celu otrzymania oferty prosimy o podanie danych na podstronie PRACOWNIE I NADZORY

Zaznaczamy jednak, że nie ma możliwości ubezpieczenia firmy w zakresie kierowania budową/robotami.

III Ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przy okazji wykonywania czynności zawodowych, wykonywania obsługi inżynierskiej Zakres ochrony obejmuje OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie posiadania mienia ruchomego, nieruchomości, działalności biurowej, wykonywania czynności przy okazji wykonywania czynności zawodowych. Przykłady szkód to m.in. potknięcie się przez osobę trzecią o kable w biurze i złamanie nogi, zalanie sąsiedniego biura  czy wylanie kawy na dokumenty kontrahenta. Dla otrzymania oferty prosimy o wiadomość na:  kontakt@ubezpieczeniadlainzynierow.pl .
IV Ubezpieczenie OC firm wykonujących roboty i usługi budowlane Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody na osobie, szkody w mieniu otaczającym w związku z realizacją robót budowlanych, w tym także szkody wyrządzone pracownikom (OC pracodawcy), szkody wyrządzone przez podwykonawców, za których odpowiedzialność ponosi ubezpieczony, szkody w podziemnych instalacjach należących do osób trzecich. Warto pamiętać, że ochrona nie obejmuje szkód w przedmiocie pracy (obiekcie budowlanym) wynikłych z wadliwości robót budowlanych. Dla otrzymania oferty prosimy o podanie danych na podstronie WYKONAWSTWO

 

W razie dalszych wątpliwości skontaktuj się z nami

Telefon +48 790 336 603

Mail kontakt@ubezpieczeniadlainzynierow.pl