s-500-x mini

Nie wiesz jakiego ubezpieczenia wymagać od wykonawcy zadania? Pobierz poradnik!

Zastanawiasz się jakie ubezpieczenie OC wybrać albo czy posiadasz właściwą ochronę OC? Zapoznaj się z dostępnymi ubezpieczeniami

Ubezpieczenie Przedmiot ubezpieczenia
I Obowiązkowe  i nadwyżkowe ubezpieczenie OC  inżyniera budownictwa Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wynikłe z uchybień w związku z pełnieniem samodzielnych technicznych funkcji w budownictwie przez inżyniera budownictwa, w ramach posiadanych uprawnień oraz wykonywaniem czynności wymienionych w § 17 ust. 4 Umowy Generalnej. Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajduje się w Umowie Generalnej pomiędzy PIIB a Ergo Hestią

Suma gwarancyjna wynosi 50.000 Euro na każde zdarzenie. Istnieje możliwość podwyższenia sumy gwarancyjnej  podając dane na podstronie INŻYNIER BUDOWNICTWA

Zgodnie z § 17 ust. 6 dla ochrony ubezpieczeniowej nie będzie miał znaczenia fakt, że Ubezpieczony wykonuje samodzielne techniczne funkcje w budownictwie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zaświadczenie o takiej treści można uzyskać podając dane na podstronie ZAŚWIADCZENIA

Obowiązkowe i nadwyżkowe ubezpieczenie OC nie obejmuje:

  1. Szkód wyrządzonych przez podwykonawców Ubezpieczonego posiadających uprawnienia budowlane
  2. Szkód wyrządzonych przez pracowników Ubezpieczonego posiadających  uprawnienia budowlane zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Ubezpieczonego
  3. Szkód wyrządzonych przy wykonywaniu czynności wykraczających poza samodzielne techniczne funkcje w budownictwie (m.in. konsulting inżyniersko-techniczny, czynności project managera, kierownika kontraktu, inwestora zastępczego) i niewskazanych w par. 17 ust. 4 Umowy Generalnej,
  4. Szkód i roszczeń zgłoszonych do spółek, w których Ubezpieczony posiada udziały lub pełni funkcję w zarządzie.
II Ubezpieczenie OC firm inżynierskiej obsługi procesu budowlanego

 

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla spółek oraz dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą przyjmujących zlecenia na projekty/nadzory wielobranżowe, doradztwo techniczne, konsulting inżyniersko-techniczny, zatrudniających osoby z uprawnieniami budowlanymi.  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone przez podwykonawców, za których odpowiedzialność ponosi ubezpieczony. W celu otrzymania oferty prosimy o podanie danych na podstronie PRACOWNIE I NADZORY

Zaznaczamy jednak, że nie ma możliwości ubezpieczenia firmy w zakresie kierowania budową/robotami.

III Ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przy okazji wykonywania czynności zawodowych, wykonywania obsługi inżynierskiej Zakres ochrony obejmuje OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie posiadania mienia ruchomego, nieruchomości, działalności biurowej, wykonywania czynności przy okazji wykonywania czynności zawodowych. Przykłady szkód to m.in. potknięcie się przez osobę trzecią o kable w biurze i złamanie nogi, zalanie sąsiedniego biura  czy wylanie kawy na dokumenty kontrahenta. Dla otrzymania oferty prosimy o wiadomość na:  inzynierowie@ubezpieczeniadlainzynierow.pl .
IV Ubezpieczenie OC firm wykonujących roboty i usługi budowlane Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody na osobie, szkody w mieniu otaczającym w związku z realizacją robót budowlanych, w tym także szkody wyrządzone pracownikom (OC pracodawcy), szkody wyrządzone przez podwykonawców, za których odpowiedzialność ponosi ubezpieczony, szkody w podziemnych instalacjach należących do osób trzecich. Warto pamiętać, że ochrona nie obejmuje szkód w przedmiocie pracy (obiekcie budowlanym) wynikłych z wadliwości robót budowlanych. Dla otrzymania oferty prosimy o podanie danych na podstronie WYKONAWSTWO

 

W razie dalszych wątpliwości skontaktuj się z nami

Telefon +48 790 336 603

Mail inzynierowie@ubezpieczeniadlainzynierow.pl