UBEZPIECZENIA DLA INŻYNIERÓW > Blog > OC wykonawcy robót > OC wykonawcy robót budowlanych – niezależnie od winy

OC wykonawcy robót budowlanych – niezależnie od winy

OC wykonawcy robót budowlanych – nieco teorii

Wykonawca robót budowlanych może odpowiadać za wyrządzone szkody niezależnie od swojej winy, dochowania staranności, postępowania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z art. 435 kodeksu cywilnej  prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.  Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw lub zakładów wytwarzających środki wybuchowe albo posługujących się takimi środkami. Taka zasada odpowiedzialności nazywa się odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka.

Jeżeli wykonawca robót budowalnych posługuje się maszynami, urządzeniami lub organizacja robót budowlanych polega na wykorzystaniu sił przyrody może być uznany dla przedsiębiorstwo wprawiane w ruch przyrody. To w dalszej kolejności oznacza że ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody na zasadzie ryzyka. Tym samym w takim przypadku OC wykonawcy robót będzie niezależna od winy

Ubezpieczenie OC wykonawcy robót budowlanych

Photo by Shane McLendon on Unsplash

Przykład sprawy sądowej

W sprawie XI GC 1331/18 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozpatrywał kwestię odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót budowlanych.  Powód wniósł pozew przeciwko firmie budowlanej o odszkodowanie za szkody, które powstały w wyniku prac ziemnych. Podczas wycinki i kopania, uszkodzono podziemny kabel elektryczny, co spowodowało przerwy w dostawie prądu dla sąsiadów. 

Kluczowe ustalenia sądu

  1. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka: Sąd uznał, że firma budowlana odpowiada na zasadzie ryzyka zgodnie z art. 435 Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że firma ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa niezależnie od winy.
  2. Ruch przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo, które wprawiane jest w ruch za pomocą sił przyrody (np. maszyny budowlane korzystające z paliw płynnych), odpowiada za szkody wyrządzone w związku z tym ruchem.
  3. Bezpieczeństwo i zgodność z dokumentacją: Pozwana firma twierdziła, że prace wykonywała zgodnie z przekazaną dokumentacją. Mimo to sąd uznał, że odpowiedzialność za szkody wynikające z funkcjonowania przedsiębiorstwa nie wymaga ustalenia bezprawnego charakteru działania ani winy. Nawet jeśli działania były zgodne z dokumentacją, nie zwalnia to firmy z odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.

Sąd stwierdził, że firma budowlana odpowiada za szkody powstałe podczas prac budowlanych na zasadzie ryzyka, zgodnie z art. 435 Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że niezależnie od winy czy bezprawności działania, firma ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z prowadzenia działalności budowlanej. Sąd nie wymagał od poszkodowanego wykazania konkretnej przyczyny szkody, a jedynie istnienie szkody i związku przyczynowego z ruchem przedsiębiorstwa​  (Orzeczenia Szczecin-Centrum)

Znaczenie praktyczne 

Zasada ryzyka OC wykonawcy robót budowlanych ma kluczowe znaczenia w sytuacji wyrządzenia szkody. Poszkodowany nie musi wykazywać winy, niezachowania przepisów prawa, braku staranności wykonawcy robót. Wystarczy że wykaże poniesioną szkodę oraz związek przyczynowy pomiędzy powstałą szkodą a działaniem, zaniechaniem przedsiębiorstwa albo jego ruch, To z kolei znacząco wpływa na wzrost ryzyka konieczności naprawienia szkody przez wykonawcę robót budowlanych który będzie zobowiązany do naprawienia szkody niezależnie od własnej winy. 

Ubezpieczenie OC wykonawcy robót budowlanych 

Skuteczną ochronę, przed roszczeniami zgłaszanymi przez poszkodowanych albo osoby uważające się za poszkodowanych, stanowi ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

Jeżeli

  • zastanawiasz się jak będzie odpowiadać Twoja firma za wyrządzone szkody
  • obawiasz się odpowiedzialności na zasadzie ryzyka
  • nie jesteś pewny zakresu ubezpieczenia OC swojej firmy
  • zamawiający wymaga od Twojej firmy ubezpieczenia OC
  • Twoja firma nie ma ubezpieczenia OC

prosimy o zostawienie swoich danych na adres mtp@ubezpieczeniadlainzynierow.pl. Jeżeli zależy CI od razu na ofercie ubezpieczenia OC wykonawcy robót – podaj dane przez naszą stronę https://ubezpieczeniadlainzynierow.pl/wykonawstwo/

Autor: Maria Tomaszewska-Pestka

Podziel się tym postem:
Zobacz także