REGULAMIN SERWISU WWW.UBEZPIECZENIADLAINZYNIEROW.PL

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Korzystania z Serwisu Internetowego ubezpieczeniadlainzynierow.pl [zwany dalej: REGULAMINEM] został wydany przez LABRISK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Maria Tomaszewska-Pestka Labrisk)
  81-367 Gdynia, Obrońców Wybrzeża 8/56,
  REGON: 525110038, NIP: 5862391863
  Kapitał zakładowy: 20.000 zł
  Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, Viii Wydział Gospodarczy KRS: 0001028798 [dalej zwaną: LABRISK]
 2. REGULAMIN określa zasady oraz warunki bezpłatnego korzystania ze strony internetowej ubezpieczeniadlainzynierow.pl [zwanej dalej: STRONĄ INTERNETOWĄ]
 3. Niniejszy REGULAMIN udostępniany jest nieodpłatnie na STRONIE INTERNETOWEJ, w formie umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie, utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika oraz jego wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego REGULAMINU
 4. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca ze STRONY INTERNETOWEJ
 5. W trakcie korzystania ze STRONY INTERNETOWEJ w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są ciasteczka (pliki cookies) dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w Polityce Prywatności dostępnej na STRONIE INTERNETOWEJ

 

§2

Warunki korzystania

 1. Korzystanie ze STRONY INTERNETOWEJ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszego REGULAMINU. W razie braku zgody dalsze korzystanie ze STRONY INTERNETOWEJ jest niedopuszczalne.
 2. Zakończenie korzystania ze STRONY INTERNETOWEJ następuje bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w chwili opuszczenia przez Użytkownika STRONY INTERNETOWEJ.
 3. Użytkownicy STRONY INTERNETOWEJ mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych za jej pośrednictwem wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245).
 4. Przy korzystaniu ze STRONY INTERNETOWEJ zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 5. Każdy z Użytkowników STRONY INTERNETOWEJ zobowiązany jest do korzystania w sposób zgodny z prawem, niniejszym REGULAMINEM i specyfiką danej Usługi oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań utrudniających korzystanie ze STRONY INTERNETOWEJ;
  • powstrzymywania się od zamieszczania na STRONIE INTERNETOWEJ treści powszechnie uznanych za nieobyczajne, niezgodnych z prawem lub naruszających cudze dobra osobiste lub majątkowe;
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawo, dobre obyczaje lub cudze dobra osobiste lub majątkowe, w tym innych Użytkowników, a w szczególności powstrzymywania się od posługiwania się danymi innych osób jak własnymi danymi osobowymi.
 6. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika do LABRISK informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści LABRISK ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do świadczonych Usług oraz wystąpić na drogę sądową z roszczeniem odszkodowawczym.
 7. LABRISK nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników w ramach STRONY INTERNETOWEJ.
 8. Zabronione jest wykorzystywanie STRONY INTERNETOWEJ do rozsyłania ofert oraz reklam towarów i usług.

§3

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze STRONY INTERNETOWEJ

 1. Wymagania techniczne korzystania ze STRONY INTERNETOWEJ:
  • dostęp do sieci Internet;
  • korzystanie z jednej z poniższych lub nowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer 10, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari.
 2. LABRISK dokłada wszelkich starań, aby usługi świadczone na STRONIE INTERNETOWEJ były dostępne nieprzerwanie oraz funkcjonowały prawidłowo, jednak LABRISK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieprawidłowego ich działania lub niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym skutki wynikające z posługiwania się usługami.
 3. LABRISK dokłada wszelkich starań, aby STRONA INTERNETOWA była wolna od złośliwego oprogramowania, jednak nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze STRONY INTERNETOWEJ w systemie teleinformatycznym Użytkownika, w tym infrastrukturze technicznej i danych.
 4. LABRISK nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania operatorów zapewniających łączność ze STRONĄ INTERNETOWĄ zarówno po stronie LABRISK i Użytkownika.

§4

Usługi

 1. LABRISK na zlecenie Użytkownika za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ umożliwia Użytkownikowi:
  • dostęp do informacji zawartych na STRONIE INTERNETOWEJ;
  • dostęp do wniosków na zawarcie umowy ubezpieczenia, ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których zawierane są umowy ubezpieczenia; elektronicznych druków oraz formularzy, aktów prawnych powszechnie obowiązujących wraz z możliwością ich zapisania w wersji elektronicznej i wydrukowania,
  • przesłanie formularza reklamacji,
  • przesłanie wiadomości kontaktowej
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są nieodpłatnie.
 3. Realizacja Usługi, o której mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, następuje z chwilą wpisania przez Użytkownika stosownego adresu STRONY INTERNETOWEJ w przeglądarce internetowej. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest anonimowe.
 4. Realizacja Usługi, o której mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, następuje poprzez wpisanie przez Użytkownika stosownego adresu STRONY INTERNETOWEJ w przeglądarce internetowej, a następnie kliknięcie przycisku „pobierz”. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest anonimowe, jednakże w chwili przesłania wypełnionego wniosku, druku lub formularza korzystanie przestaje być anonimowe.
 5. Realizacja Usługi, o której mowa w ust. 1 lit. c) powyżej, następuje poprzez wpisanie przez Użytkownika stosownego adresu STRONY INTERNETOWEJ w przeglądarce internetowej, uzupełnienie przez Użytkownika formularza, który jest udostępniony na STRONIE INTERNETOWEJ. LABRISK udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny, w zależności od wskazania Użytkownika dokonanego w treści formularza kontaktowego. Do momentu uzupełnienia formularza korzystanie przez Użytkownika z usługi jest anonimowe.
 6. Realizacja Usługi, o której mowa w ust. 1 lit. d) powyżej, następuje przez Użytkownika stosownego adresu STRONY INTERNETOWEJ w przeglądarce internetowej, uzupełnienie przez Użytkownika formularza, który jest udostępniony na STRONIE INTERNETOWEJ. LABRISK udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny, w zależności od wskazania Użytkownika dokonanego w treści formularza. Do momentu uzupełnienia formularza korzystanie przez Użytkownika z usługi jest anonimowe

§5

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest LABRISK.
 2. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, w tym oświadczenie administratora danych osobowych dostępne są na STRONIE INTERNETOWEJ.

§6

Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić reklamacje w sprawach związanych z Usługami świadczonymi na podstawie niniejszego REGULAMINU.
 2. Reklamacje można składać:
  • elektronicznie – poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. C) powyżej,
  • pisemnie – na adres LABRISK wskazany w § 1 ust. 1 powyżej,
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną – na wniosek osoby zgłaszającej.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 60 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Ewentualne spory wynikające z korzystania ze STRONY INTERNETOWEJ mogą zostać zakończone w drodze pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym z siedzibą Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl , który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowych postępowań na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2038, 2215, 2243).
 6. Pismo reklamacyjne powinno zawierać opis podstaw reklamacji oraz następujące dane składającego reklamację:
  • imię i nazwisko;
  • telefon kontaktowy;
  • adres do korespondencji (możliwy adres e-mailowy).
 7. Konsumenci mogą korzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich. Platforma ODR może być wykorzystywana jako źródło informacji i narzędzie do rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Do komunikacji z Platformą ODR służy łącze elektroniczne pod adresem : http://ec.europa.eu/consumers/odr , adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: kontakt@labrisk.pl

§7

Postanowienia końcowe

 1. Opublikowane na STRONIE INTERNETOWEJ materiały lub informacje, o ile nie jest to wyraźnie stwierdzone, nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073).
 2. LABRISK zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia funkcjonowania STRONY INTERNETOWEJ lub poszczególnych usług celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 3. LABRISK zastrzega sobie możliwość usunięcia lub modyfikacji treści oraz funkcji STRONY INTERNETOWEJ, a także zmian zasad korzystania ze STRONY INTERNETOWEJ.
 4. REGULAMIN może zostać zmieniony przez LABRISK. W przypadku zmiany REGULAMINU LABRISK zamieści informację o zmianie REGULAMINU na STRONIE INTERNETOWEJ oraz udostępnią nieodpłatnie zmieniony REGULAMIN w sposób umożliwiający jego pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika oraz drukowanie.
 5. Korzystanie przez Użytkownika ze STRONY INTERNETOWEJ po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
 6. LABRISK zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści REGULAMINU.
 7. LABRISK nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są na niniejszej STRONIE INTERNETOWEJ. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez LABRISK. Zalecamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności oraz warunkami korzystania ich właściciela.
 8. REGULAMIN wchodzi w życie z dniem 01.12.2020

 

Informacja do stopki Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym Regulaminem przed skorzystaniem ze  strony internetowej www.ubezpieczeniadlainzynierow.pl. Korzystanie ze strony internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu