OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Maria Tomaszewska-Pestka przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LABRISK MARIA TOMASZEWSKA-PESTKA NIP 5861609337, REGON 221556982. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
  • pod adresem 81-367 Gdynia, ul. Obrońców Wybrzeża 8/56
  • pod adresem e-mail: kontakt@labrisk.pl
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu przygotowania oferty ubezpieczenia, odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Administratora oraz w prawnie uzasadnionych celach interesów Administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz lit. f RODO. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO administratora danych osobowych niezwłocznie wskaże prawnie uzasadnione interesy w celu realizacji których będzie przetwarzał dane osobowe
 4. Dane osobowy mogą zostać przekazane innym podmiotom działającym z upoważnienia i polecenia administratora danych osobowych, w tym w szczególności pracownikom administratora
 5. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym w szczególności obsługa księgowa, obsługa prawna, w razie konieczności obsługa pocztowo-kurierska.
 6. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
 7. Dane osobowe podane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b oraz lit. f RODO będą przetwarzane przez administratora do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych
 8. Podanie danych osobowych jest konieczne do przygotowania oferty ubezpieczenia. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty ubezpieczenia.